Privacy policy

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych klientów, kontrahentów i pracowników jest Podmiot Jacek Kugler ul. Przyjaźni 75, 43-190 Mikołów, zwany w dalszej części Polityki prywatności „Administratorem”. W naszej firmie przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności osób, których dane przetwarzamy. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy ustawie o rachunkowości).

KuuG.eu Jacek Kugler wraz ze współpracującymi podmiotami są współadministratorami danych osobowych w rozumieniu art. 26 pkt. 1 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w m.in. art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to m.in. firmy transportowe, księgowe, informatyczne).

Jako Administrator wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji sprzedaży, dostawy zamówionych towarów i udokumentowania dokonanych transakcji handlowych. Dane kontaktowe pozyskiwane od kontrahentów (m.in. ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów.

Podmiotom trzecim dane osobowe udostępniamy gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Dane osobowe Klientów przetwarzamy zwykle w sytuacji, w której przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na jego żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.

W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze. Takie obowiązki wynikają m.in. z przepisów ordynacji podatkowej czy ustawy o rachunkowości.

Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Jakie prawa Ci przysługują

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Klientami wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego im prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 • informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w m.in. 15 RODO, w tym prawa dokopii danych,
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanymprzetwarzaniu (w tym profilowaniu),
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa wyślij wiadomość na adres kuug@kuug.eu

Jak będziemy się z Tobą kontaktować

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości osoby, której dane dotyczą, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą tego zażąda, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy jej tożsamość. Jeśli żądanie zostanie przekazane elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskazana nam zostanie inna preferowana forma komunikacji.

W jakim terminie spełnimy żądanie osoby, której dane dotyczą

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takiej umowy i przepisami prawa.

Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy,
 • notyfikacja naruszeń,
 • retencja danych,
 • realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Prowadzimy też rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, a w przypadkach wskazanych w art. 35 RODO przeprowadzamy ocenę skutków dla ochrony danych.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

Retencja danych

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy:

 • ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,
 • ustalenie terminu usuwania danych osobowych i kryteriów ustalania tego terminu lub okresowego przeglądu.

Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (m.in. czas przechowywania dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (m.in. ustalenie, dochodzenie bądź obrona ewentualnych roszczeń). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Pliki cookies

Informujemy, że korzystanie ze stron www, których administratorem jest Kuug.eu Jacek Kugler może wiązać się z przechowywaniem w urządzeniu końcowym użytkownika (o ile pozwala na to konfiguracja przeglądarki) plików cookies lub innych podobnych technologii oraz wykorzystywaniem ich do celów analitycznych i statystycznych. Cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika strony chyba, że zostaną zmienione ustawienia przeglądarki. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniach osób odwiedzających stronę www, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez użytkownika stronach. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości naszych stron do preferencji użytkowników, optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika- zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.